मीरांसाहेब - मिथिला दैनिक

Breaking

शनिवार, 7 नवंबर 2009

मीरांसाहेब


िडलरीनगर। एकटा सैयद छलाह ओतए। एकटा कनियाँ छलखिन्ह आ कैकटा बेटा

छलन्हि। लड़ाका सभ।

नूनजागढ़क युद्ध। मुदा एहिबेर सैयद आ हुनकर सभटा बेटा मारल गेलाह। मुदा हुनकर िवधवा

गर्भसँ छलीह। िकछु िदनमे बच्चा भेलन्हि। नाम राखल गेल मीरां।

ओहो लड़ाका, मुदा माएकेँ ई पसिन्न नहि। हुनकर िबयाह करबाओल गेल कमे बयसमे, जे मोन

युद्धसँ हँटतैक। मुदा..

माए आ कनियाँ बड्ड बुझेलखिन्ह मुदा मीरां असगरे नूनजागढ़ गेला आ बाप-भाएक बदला लेलन्हि आ

घुिर कऽ िडलरीनगर अएलाह।

हुनकर आत्माक प्रभावसँ िडलरीनगरमे हुनकर मृत्युक बादो बहुत िदन धिर शान्ति रहल।