1


िडलरीनगर। एकटा सैयद छलाह ओतए। एकटा कनियाँ छलखिन्ह आ कैकटा बेटा

छलन्हि। लड़ाका सभ।

नूनजागढ़क युद्ध। मुदा एहिबेर सैयद आ हुनकर सभटा बेटा मारल गेलाह। मुदा हुनकर िवधवा

गर्भसँ छलीह। िकछु िदनमे बच्चा भेलन्हि। नाम राखल गेल मीरां।

ओहो लड़ाका, मुदा माएकेँ ई पसिन्न नहि। हुनकर िबयाह करबाओल गेल कमे बयसमे, जे मोन

युद्धसँ हँटतैक। मुदा..

माए आ कनियाँ बड्ड बुझेलखिन्ह मुदा मीरां असगरे नूनजागढ़ गेला आ बाप-भाएक बदला लेलन्हि आ

घुिर कऽ िडलरीनगर अएलाह।

हुनकर आत्माक प्रभावसँ िडलरीनगरमे हुनकर मृत्युक बादो बहुत िदन धिर शान्ति रहल।

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035