अमर बाबा - मिथिला दैनिक

Breaking

शनिवार, 7 नवंबर 2009

अमर बाबा


कमला धारक जन्म भेलन्हि। िकसान आ मलाह सभक जीवन आनन्दित भऽ गेल।
कमला पैघ भेलीह। बैदला बदमाशक मोनमे खोट आबि गेलै। ओ चमार जाितक सरदार छल। ओ
बरजोड़ी कमलासँ िबयाह करऽ चाहलक।
मलाह लोकनिकेँ एहि गपक पता चललन्हि तँ ओ सभ भोला बाबाक तपस्या करए लगलाह।
-कमलाक सतीत्व बचाऊ महादेव।
भोला बाबा उपाय केलन्हि। िशवरा गामक मलाह परिवारमे अमरिसंहक जन्म भेल।
अमर िसंह पैघ भेलाह। अखराहामे मािट देलन्हि बैदलाकेँ अमर िसंह। युद्ध भेल आ बैदला मारल
गेल।
मलाह लोकनि बैदलाक खानदान नष्ट करए चाहै छलाह। अमरिसंह बैदलाक गभर्वती कनियाँ केँ मािर
देलन्हि मुदा ओकर बच्चा तखने जनमल छल मुदा छल ओ बड्ड बलवान। कमला िकछु भेद बतेलन्हि आ अमरिसंह बैदलाक बेटाकेँ मारलन्हि।
मलाह लोकनि अमर िसंहक गहमर बना कए आइयो पूजा करै छथि, कमला धारक प्रति श्रद्धानवत
भऽ कऽ।